باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
در آن مرحلهٔ تکامل جامعهٔ سرمایه‌داری، سندیکاها رفته‌رفته به سازمان‌های دائمی کم و بیش پراهمیت و نیرومند مبدل شدند.
 
 
== منابع ==
کاربر گمنام