بالادست و پایین‌دست (دی‌ان‌ای): تفاوت میان نسخه‌ها

تمیزکاری
جز (Huji صفحهٔ بالادست و پایین دست را به بالادست و پایین‌دست منتقل کرد: فاصله مجازی)
(تمیزکاری)
=={{بدون منبع ==}}
== بالادست و پایین دست ([[ژنتیک]]) ==
در [[زیست‌شناسی مولکولی]] و [[ژنتیک]]، اصطلاح بالادست و پایین‌دست برای اشاره به جایگاه نسبی در [[دی‌ان‌ای]] و [[آران‌ای]] به کار می‌رود. هر رشتهٔ دی‌ان‌ای یا آران‌ای دارای یک پایانهٔ '۵ و یک پایانهٔ '۳ می‌باشد که این دو از روی جایگاه کربن بر روی حلقهٔ [[دی اکسی ریبوز]] و یا [[ریبوز]] آن‌ها نامگذاری شده‌اند. بسته به جایگاه، بالادست بخشی است که در نزدیکی پایانهٔ '۵ و نیز پایین دست بخشی است که در نزدیکی پایانهٔ '۳ است.
 
از آنجایی که دی.ان.ای.دی‌ان‌ای دو رشته ایرشته‌ای است و جهت هر رشته وارونهءوارونهٔ آنجهت رشتهءرشتهٔ دیگر میمی‌باشد، باشد, بالا دستبالادست و پایین دستپایین‌دست در هر کدام از این رشته هارشته‌ها به ترتیب پایین دستپایین‌دست و بالادست در رشتهءرشتهٔ دیگر به شمار می آید.<ref>http://en.wikipediaمی‌آید.org/wiki/Upstream_and_downstream_(DNA)</ref>
در [[زیست شناسی مولکولی]] و [[ژنتیک]], بالا دست و پایین دست به جایگاه نسبی در [[دی ان ای|دی.ان.ای.]] و [[آر.ان.ای|آر.ان.ای.]] بر می گردد.
هر رشتهء دی.ان.ای. یا آر.ان.ای. دارای یک پایانهء '۵ و یک پایانهء '۳ می باشد که این دو از روی جایگاه کربن بر روی حلقهء دی اکسی ریبوز و یا ریبوز آنها نامگذاری شده اند.
بسته به جایگاه, بالادست بخشی است که در نزدیکی پایانهء '۵ و نیز پایین دست بخشی است که در نزدیکی پایانهء '۳ است.
از آنجایی که دی.ان.ای. دو رشته ای است و جهت هر رشته وارونهء آن رشتهء دیگر می باشد, بالا دست و پایین دست در هر کدام از این رشته ها به ترتیب پایین دست و بالادست در رشتهء دیگر به شمار می آید.<ref>http://en.wikipedia.org/wiki/Upstream_and_downstream_(DNA)</ref>
 
{{زیست‌شناسی-خرد}}
 
 
 
 
 
 
== منبع ==
{{انبار-رده|Smallpox}}
 
{{پانویس}}
 
[[رده:زیست‌شناسی مولکولی]]