تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

جز
<math>F=\frac{q.q'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\hat e=\frac{q.q'}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\frac{{\vec r}-{\vec {r'}}}{|{\vec r}-{\vec {r'}}|}</math>
 
محاسبه می‌شود. چون نیروی F یک کمیت برداری است، بنابراین علاوه بر اینکه مقدار آن از رابطه گفته شده حاصل می‌شود، دارای یک جهت نیز هست که جهت آن با رابطه|'<math>({\vec r}-{\vec {r'}})/|{\vec r}-{\vec {r'}}|</math> نشان داده می‌شود. در واقع این کمیت یک [[بردار]] یکه است. از آنجا که <math>R=|{\vec r}-{\vec {r'}}|</math> بیانگر فاصله‌ی دو بار است بنابراین نیروی وارد براین بار بدین صورت است:
<math>F=\frac{q.q'}{4\pi\varepsilon_0 |{\vec r}-{\vec {r'}}|}({\vec r}-{\vec {r'}})</math>
حال اگر نیروی F را بر (q) تقسیم کنیم، کمیتی حاصل می‌شود که همان میدان الکتریکی است. یعنی اگر میدان الکتریکی را با E نشان دهیم، در این صورت میدان الکتریکی حاصل از بار نقطه‌ای به فاصله r' از مبدا از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
 
<math>F=\frac{q.q'}{4\pi\varepsilon_0 |{\vec r}-{\vec {r'}}|^3}({\vec r}-{\vec {r'}})</math>
|'F=1/4πε0xq'q/(r-r')3/|r-r
 
حال اگر نیروی F را بر (q) تقسیم کنیم، کمیتی حاصل می‌شود که همان میدان الکتریکی است. یعنی اگر میدان الکتریکی را با E نشان دهیم، در این صورت میدان الکتریکی حاصل از بار نقطه‌ای به فاصله r'r از مبدا از رابطه زیر محاسبه می‌شود.
 
<math>E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 |{\vec r}-{\vec {r'}}|^3}({\vec r}-{\vec {r'}})</math>
 
 
 
محاسبه نیروی الکتریکی با استفاده از میدان الکتریکی
اگر بخواهیم مقدار نیروی الکتریکی را که از طرف یک توزیع بار بر بار دیگری که در یک نقطه معین قرار دارد محاسبه کنیم، کافی است که میدان الکتریکی حاصل از توزیع بار را در نقطه معین تعیین کرده، مقدار نیروی وارده را از [[حاصلضرب]] میدان الکتریکی در اندازه باری که نیروی وارده بر آن را محاسبه می‌کنیم، مشخص کنیم.
 
== منابع ==
۹۴

ویرایش