تفاوت میان نسخه‌های «سامانه کنترل»

 
== طراحی سیستمهای کنترل در حوزه زمان ==
منظور از طراحی سیستمهای کنترل در حوزه زمان استفاده از خواص و مشخصه های حوزه زمانی سیستمی است که قرار است طراحی شود . مشخصه های حوزه زمانی یک سیستم کنترل خطی با پاسخهای گذرا و حالت مانای سیستم وقتی برخی سیگنالهای آزمون اعمال می شوند ، عرضه می شوند . بسته به اهداف طراحی ، این سیگنالهای آزمون معمولاً به صورت یک تابع پله ای یا یک تابع شیبی یا تابع های حوزه زمانی دیگر است . وقتی ورودی یک تابع پله ای است غالباً درصد فراجهش ، زمان خیز و زمان استقرار برای سنجش عملکرد سیستم به کار می روند . برای مشخص کردن پایداری نسبی سیستم به لحاظ کمی نسبت میرایی و فرکانس نامیرای طبیعی را می توان به کار برد . این کمیتها را تنها در مورد سیستم مرتبه دوم نمونه می توان دقیقاً تعریف کرد . در سیستمهای مرتبه بالاتر این کمیتها تنها وقتی معنی دارند که جفت قطبهای نظیر تابع تبدیل حلقه بسته بر پاسخ دینامیک سیستم مسلط باشند .
 
== نظریه کنترل ==
۳۹۸

ویرایش