باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== تحلیل سیستمهای کنترل در حوزه فرکانس ==
عملکرد یک سیستم کنترل با مشخصه های پاسخ در حوزه زمان واقعی تر و مستقیم تر سنجیده می شود . دلیل این امر این است که عملکرد غالب سیستمهای کنترل براساس پاسخهای مربوط به سیگنالهای آزمون خاصی بررسی می شود .
 
== نظریه کنترل ==
۳۹۸

ویرایش