باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== طراحی سیستمهای کنترل در حوزه فرکانس ==
به طور کلی روشهای طراحی تحلیلی مناسبی برای سیستمهای مرتبه بالا وجود ندارد .
 
 
== نظریه کنترل ==
۳۹۸

ویرایش