تفاوت میان نسخه‌های «میدان الکتریکی»

جز
<center><math>\vec E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 |{\vec {r'}}-{\vec r}|^3}({\vec {r'}}-{\vec r})</math></center>
 
==میدان الکتریکی حاصل از توزیعهایتوزیع‌های مختلف بار==
اگر چنانچه به جای بار نقطه‌ای یک توزیع بار به صورت حجمی یا سطحی وجود داشته باشد و یا اینکهنقطه‌ای چندین بار نقطه‌ای وجود داشته باشد و بخواهیم میدان حاصل از اینهاآن‌ها را محاسبه کنیم، برای این منظور در مورد چند بار نقطه‌ای،، میدان حاصل از هر بار را تعیین نموده و همه را به صورت برداری جمع می‌کنیم. اما در مورد توزیع بارها باید از یک رابطه انتگرالی استفاده کنیم. بدیهی است که در مورد توزیع حجمی بار انتگرال حجمی بوده و در مورد توزیع سطحی بار، [[انتگرال]] سطحی خواهد بود.
 
اما در مورد توزیع بارها باید از یک [[انتگرال|رابطه انتگرالی]] استفاده کنیم. بدیهی است که در مورد توزیع حجمی بار [[انتگرال|انتگرال حجمی]] بوده و در مورد توزیع سطحی بار، [[انتگرال|انتگرال سطحی]] خواهد بود.
 
در این حالت - به جای بار آزمون - با کمیت دیگری به نام چگالی بار سر و کار داریم. معمولاً چگالی بار خطی, چگالی بار سطحی و چگالی بار حجمی به ترتیب با <math>\rho_L</math> (برحسب <math>\frac{c}{m}</math>) , <math>\rho_S</math> (برحسب <math>\frac{c}{m^2}</math>) و <math>\rho_V</math> (برحسب <math>\frac{c}{m^3}</math>) نشان می‌دهند.
۹۴

ویرایش