خمیدگی بزرگ معده: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات:برداشتن پیوند به خود
جز (ربات:برداشتن پیوند به خود)
Caption = نمای بیرونی [[معده]]، اندام‌های قابل تشریح نمایش داده شده‌اند. |
Image2 = Illu stomach.jpg |
Caption2 = '''شکل از [http://training.seer.cancer.gov/ss_module07_ugi/unit02_sec02_anatomy.html cancer.gov]:<BR>'''* ۱. [[تنه معده]]<BR>* ۲. [[طاق معده]]<BR>* ۳. [[دیواره سباتی حفره صماخ|دیواره پیشین]]<BR>* ۴. [[خمیدگی بزرگ معده|خمیدگی بزرگ]]<BR>* ۵. [[خمیدگی کوچک معده|خمیدگی کوچک]]<BR>* ۶. [[دهانه معده|دهانه]] (درآیه)<BR>* ۹. [[اسفنکتر باب‌المعده|اسفنکتر]] (بندآر)<BR>* ۱۰. [[دهلیز باب‌المعدی]] (دهلیز برآیه‌ای)<BR>* ۱۱. [[مجرای باب‌المعدی]]<BR>* ۱۲. [[فاق گوشه‌دار]]<BR>* ۱۳. [[مجرای معدی]]<BR>* ۱۴. [[چروکه‌ها]] |
Precursor = |
System = |
۱۳٬۶۹۵

ویرایش