تفاوت میان نسخه‌های «محمد بن جعفر طیار»

بهبود لحن و تصحیح ی و ک عربی
(بهبود لحن و تصحیح ی و ک عربی)
{{بدون منبع}}
«محمد بن جعفر بن ابيطالبابی طالب» فرزند [[جعفر طيار،طیار]]، برادر امامبرادرزاده [[علی(ع) است؛ابن محمدابی افتخارطالب]] دامادی اميرالمؤمنين(ع) را داشتاست و همسرش ام‌كلثوم،[[ام‌کلثوم]] دختر، امامدختر علی(ع) بود.
 
وی در [[حبشه]] و در زمانی كهکه گروهی از مسلمانان به دستور پيامبر[[محمد عبدالله]] و به رياستریاست جعفر بن‌ ابيطالب، به حبشهابی‌طالب، هجرت كردهکرده بودند، متولد شد؛ وقتی كهکه در جنگ «[[موته»]] جعفر، پدر محمد شهيد و دستان مباركش قطعکشته شد، پيامبرمحمد اكرم(ص) فرمودگفت: «خداوند به پاداش آن دو دوست بريده،بریده، دو بال سبز به جعفر عطا فرمود كهکه در بهشت پرواز كندکند.» به ايناین سبب بود كهکه پدر محمد را جعفر طيارطیار ناميدندنامیدند.
 
پيامبرمحمد عبدالله اكرم(ص) بعد از شهادتکشته شدن جعفر با چشمانی اشكبار، دست محبت بر سر فرزندان او يعنی عبدالله و محمد كشيد و محمد را جانشين پدر كرده و به [[اسماء بنت عميسعمیس]] كهکه مادر محمد بود، فرمودندگفت: «غم مخور كهکه من ولی ايشانایشان در دنيادنیا و آخرت هستم» و فرمودندگفت: «محمد شبيهشبیه عمويم،عمویم، ابوطالب است.»
 
محمد‌ بن جعفر طيار،طیار، در صدر اسلام و به دستور حضرتعلی اميرالمؤمنين(ع) در ركاب امامهمراه حسن(ع) همراهپسر اصحابعلی پيامبر(ص) برایدر نشرتهاجم كلمهبه توحيد و ارشاد ايرانيان در فتح ايرانایران حاضر شد و در جنگ شوشتر زخم برداشت؛برداشت اين يادگار نيك خاندان رسالتو بر اثر همان زخم در هفت كيلومتریکیلومتری شهرستان دزفول، شهيدکشته و به خاكخاک سپرده شد.
 
بنای ايناین بقعه ظاهراً در عصر اميرامیر تيمورتیمور گوركانیگورکانی و پسرش شاهرخ ميرزامیرزا ساخته شد و در دوره صفويهصفویه و بعد از آن چند بار تجديدتجدید بنا شد و در فهرست آثار ميراثمیراث فرهنگی به ثبت رسيدرسید.
 
هم‌اكنونهم‌اکنون بقعه دارای فضای سبز و تفريحیتفریحی و امكاناتامکانات بهداشتی و رفاهی بسياربسیار مناسب برای زائران ‌است و سالانه ميزبانمیزبان جمع كثيریکثیری از علاقه‌مندان و ارادتمندان به اين بزرگواراو است.
 
{{افراد-خرد}}