تفاوت میان نسخه‌های «بازپرس»

اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی
(اصلاح نویسه‌های عربی، اصلاح ارقام، اصلاح فاصلهٔ مجازی)
[['''بازپرس]]،''' یک مقام قضاييقضایی است كهکه رأساً و يایا به تقاضايتقاضای [[دادستان]] از متهمان، تحقيقتحقیق و عندالزوم قرار تأمينتأمین اخذ مي‌نمايدمی‌نماید. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضايتقاضای دادستان به جمع‌آوريجمع‌آوری دلايلدلایل تحقيقتحقیق از [[متهم]] و سايرسایر افراد [[مظنون]] و بررسيبررسی سايرسایر [[ادله]] خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمينتأمین لازم اخذ و نهايتاًنهایتاً مبادرت به صدور قرار موقوفيموقوفی تعقيب،تعقیب، منع تعقيبتعقیب يایا قرار مجرميتمجرمیت خواهد نمود. بازپرس در اظهارنظر، مكلفمکلف به تبعيتتبعیت از دادستان نيستنیست و اصولاً عهده‌دار رسيدگيرسیدگی به جرايمجرایم مهم كهکه در صلاحيتصلاحیت محاكمكيفريمحاکمه کیفری استان است، مي‌باشدمی‌باشد.<ref>قانون آئین دادرسی مدنی -دادگاه هایدادگاه‌های عمومی وانقلاب ،1391،۱۳۹۱ ، منصور</ref>
==بازپرس==
[[بازپرس]]، مقام قضايي است كه رأساً و يا به تقاضاي [[دادستان]] از متهمان، تحقيق و عندالزوم قرار تأمين اخذ مي‌نمايد. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضاي دادستان به جمع‌آوري دلايل تحقيق از [[متهم]] و ساير افراد [[مظنون]] و بررسي ساير [[ادله]] خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمين لازم اخذ و نهايتاً مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب، منع تعقيب يا قرار مجرميت خواهد نمود. بازپرس در اظهارنظر، مكلف به تبعيت از دادستان نيست و اصولاً عهده‌دار رسيدگي به جرايم مهم كه در صلاحيت محاكمكيفري استان است، مي‌باشد.<ref>قانون آئین دادرسی مدنی -دادگاه های عمومی وانقلاب ،1391 ، منصور</ref>
 
==منبع==