تفاوت میان نسخه‌های «خاورمیانه بزرگ»

خاورمیانه بزرگ گاهی اوقات "خاورمیانه جدید" یا "طرح خاورمیانه بزرگ" خوانده می شود.
==انتقاد==
این دروغ است منظور از خاورمیانه جدید تقسیم ایران و کشور های این منطقه استبه وکشورهای منکوچک عکساست واقعیتا راراحت بهتر شمابشود نشانبا میدهمآنها اینمقابله کرداین کار قرار بود در سال1980 اتفاق بیافتد که به خاطر انقلاب ایران33 سال عقب افتاده است.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس