تفاوت میان نسخه‌های «سنگ‌نبشته خشایارشا در ترکیه»

خدای بزرگ است [[اهورامزدا]] که بزرگترین خدایان است{{سخ}}
که این زمین را آفرید و آن آسمان را آفرید{{سخ}}
که مردم را آفرید{{سخ}}
که شادی را برای مردم آفرید{{سخ}}
که خشایارشا را شاه کرد{{سخ}}
کاربر ناشناس