تفاوت میان نسخه‌های «سنگ‌نبشته خشایارشا در ترکیه»

اما نوشته‌ای در آن کنده نشد{{سخ}}
پس از آن من دستور دادم این نوشته کنده شود.{{سخ}}
باشد که اهورامزدا باو خدایان دیگر مرا ونگاه دارند، شهریاری مرا ، و آنچه که من ساخته‌ام نگاه دارد.
}}
 
کاربر ناشناس