تفاوت میان نسخه‌های «سنگ‌نبشته خشایارشا در ترکیه»

[[خشایارشا]] در کتیبه آورده‌است:
{{نقل قول|
خدای بزرگ است [[اهورامزدا]] کهخداییست بزرگ، بزرگترین خدایان است{{سخ}}
که این زمین را آفرید و آن آسمان را آفرید{{سخ}}
که آسمان را آفرید{{سخ}}
که مردم را آفرید{{سخ}}
که شادی را برای مردم آفرید{{سخ}}
کاربر ناشناس