تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان»