تفاوت میان نسخه‌های «انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه (۲۰۱۲)»