باز کردن منو اصلی

تغییرات

رده:هنرهای تجسمی برداشته شد؛ رده:جانوران در هنر افزوده شد با استفاده از وپ:رده‌ساز
[[رده:اشیای ایران باستان]]
[[رده:باستان‌شناسی ایران]]
[[رده:هنرهایجانوران تجسمیدر هنر]]