تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان»