تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه فوردهام»

ابرابزار
(صفحه‌ای جدید حاوی «دانشگاه فوردهام یکی از دانشگاه های آمریکایی است که در شهر نیویورک و در ق...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
دانشگاه فوردهام یکی از [[دانشگاه هایدانشگاه‌های آمریکایی]] است که در شهر [[نیویورک]] و در قلب [[منهتن]] واقع شده استشده‌است. این دانشگاه دارای شش دانشکده می باشدمی‌باشد که از جمله مهم ترین این داشنکدهداشنکده‌ها، ها، دانشکدهدانشکدهٔ پزشکی لینکلن دانشگاه فوردهام می باشدمی‌باشد.