سفرنامه‌نویسان انگلیسی و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
{{ویکی‌سازی}}
 
'''سفرنامه ها به ایران '''
بیشترین سفرنامه ها از سفر به ایران به [[انگلیسی]] ها اختصاص دارد البته [[روسها]] ، [[فرانسوی]] ها، پرتغالی ها و دیگران هم سفرنامه هایی از ایران دارند اما یا ترجمه نشده است و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
جالب اینکه همه این سفر نامه[[سفرنامه]] نویسان اشاره به [[خلیج فارس]] (Persian gulf) و مسائل آن دارند.
 
#- آرمسترانگ، تي. بي. خاطرات سفر به ميدانهاي جنگ اخير [[روسيه]] و ترکيه،[[ترکيه]]، لندن 1831
#- آرنولد، آرتور، مسافرت در سرتاسر ايران با کاروان،[[کاروان]]، 2 جلد، لندن 1877
#- آلکوک، توماس، مسافرتهايي در روسيه، ايران، ترکيه و يونان در سالهاي 29-1828، لندن 1831
#- استاک، ادوارد، شش ماه در ايران،[[ايران]]، 2 جلد، لندن 1882
#- استاکلر، جواشيم هيوارد، پانزده ماه سفر زيارتي در جاده هاي مالرو خوزستان و ايران در سالهاي 32-1831، 2 جلد، لندن 1832
#- استرن، هنري، غروب آفتاب در شرق، با يادداشتهايي توراتي، تاريخي و آماري درباره اشخاص و اماکن که در خلال مأموريتي نزد يهوديان ايران و کردستان و ميانرودان تهيه شده است، لندن 1854
#- استيوارت، چارلز ادوارد، در سراسر ايران با لباس مبدل،[[ لندن]] 1911
#- استوارت، چارلز، يادداشهاي اقامت در شمال ايران و ايالات مجاور آن در ترکيه، لندن 1854
#- اوزلي، سرويليام، مسافرت در کشورهاي گوناگون شرقي بويژه ايران، 3 جلد، لندن 23-1819
#- ايستويک، ادوارد، خاطرات سه سال اقامت يک [[ديپلمات]] در ايران، 2 جلد، لندن 1861
#- باکينگهام، جورج سيلک، سفرهايي به آشور، مادو[[ماد]] پارس،و [[پارس]]، لندن 1829
#- براون، ادوارد. ج.، انقلاب ايران 1909-1906، لندن 1910 ( به فارسي ترجمه شده است)
** تاريخ ادبي ايران، 4 جلد، کمبريج 1924-1902 (به فارسي ترجمه شده است)
** يک سال در ميان ايرانيان،[[ايرانيان]]، لندن 1893 (به فارسي ترجمه شده است)
** شرح مختصري از رويدادهاي اخير ايران، لندن 1909
** تاريخ مطبوعات و ادبيات ايران در دوره مشروطيت،[[مشروطيت]]، 3 جلد، کمبريج 1914 ( به فارسي ترجمه شده است)
** برنز، آلکساندر، سفر[[ بخارا،بخارا]]، 3 جلد، لندن 1834
** بريجز، سر هارفورد جونز، شرح مذاکرات سفارت اعليحضرت پادشاه انگلستان در دربار ايران در سالهاي 1811- 1807، لندن 1834
#- بينينگ، رابرت، يادداشتهاي سفر به ايران و سيلان و نقاط ديگر، 2 جلد، لندن 1857
#- بيشاپ، ايزابلا،[[ايزابلا]]، مسافرت به ايران و کردستان،[[کردستان]]، 2 جلد، لندن 1891
#- بيکر، والنتاين، ابرهايي در شرق، لندن 1876
#- پاتينجر، هنري، مسافرت در بلوچستان و سند، لندن 1816 (به فارسي ترجمه شده است)
#- ساويج لندور، آرنولد، از اين سو به آن سوي سرزمين مورد طمع، 2 جلد، لندن 1902
** سايکس، الا کنستانس، ايران و مردمان آن، لندن 1910
** داستانهايي [[شاهنامه]] يا [[افسانه هاي کهن ايران،ايران]]، لندن 1901
** سرتاسر ايران يک وري بر پشت اسب، لندن 1898
- سايکس، سرپرسي،[[سرپرسي]]، ده هزار ميل مسافرت در ايران، لندن 1902 (به فارسي ترجمه شده است)
** افتخار عالم تشيع، لندن 1910 ( به فارسي ترجمه شده است)
** تاريخ ايران، 2 جلد، لندن 1915 (به فارسي ترجمه شده است)
- فريزر، جيمز بيلي، سفر زمستاني از قسطنطنيه به تهران، 2 جلد، لندن 1838 ( به فارسي ترجمه شده است)
- علي نيمرو ماجراجوي بختياري، داستاني از لرستان، 3 جلد، لندن 1842 (داستان تخيلي)
** شرح مسافرت به [[خراسان]] در سالهاي 1821 و 1822، لندن 1825
ـــــــــــــــ روايت تاريخي و توصيفي ايران از نخستين دورانها تا زمان حاضر، ادينبورگ 1834
** داستان اقامت شاهزادگان ايراني در لندن و ماجراهاي متعاقب آن، 2 جلد، لندن 1838
# مسافرتها و ماجراها در ايالات ايراني در کرانه جنوبي درياي مازندران، لندن 1826
** سفرهايي در کردستان، ميانرودان و نقاط ديگر شامل توصيف بخشهايي از اين سرزمينها که هنوز اروپاييان کشف نکرده اند، 2 جلد، لندن 1840
#- کانالي، آرتور، سفر زميني از انگلستان به شمال [[هند]] از راه روسيه، ايران و افغانستان، 2 جلد، لندن 1834
#- کرزن، جورج ناتانيل، [[ايران و قضيه ايران،ايران]]، 2 جلد، لندن 1892 (به فارسي ترجمه شده است)
#- گلداسميد، فردريک جان، ايران شرقي: شرح مسافرت هيأت مرزي ايران در سالهاي 72-1870، 2 جلد، لندن 1876
#- تلگراف و مسافرت: شرح تأسيس و گسترش ارتباطات تلگرافي بين انگلستان و هند، لندن 1874
- مک گريگور، چارلز، شرح مسافرت در ايالت خراسان و سرحد شمال غربي افغانستان در سال 1875، ص جلد، لندن 1879
- موريه، جيمز، مسافرت در ايران، ارمنستان و آسياي صغير تا قسطنطنيه در سالهاي 1808 و 1809، لندن 1812
**# دومين مسافرت به قسطنطنيه از راه ايران، ارمنستان و آسياي صغير در سالهاي 1810 و 1816، لندن 1818
**# سليمان، يک داستان ايراني، لندن 1817 (داستان تخيلي)
ـــــــــــــــ# سرگذشت حاجي باباي اصفهاني، 3 جلد، لندن 1824 (داستاني تخيلي که به فارسي ترجمه شده است)
ـــــــــــــــ# ماجراهاي حاجي بابا در انگلستان، 2 جلد، لندن 1828 (داستاني تخيلي که به فارسي ترجمه شده است)
ـــــــــــــــ# ميرزا، 3 جلد، لندن 1841 (داستان تخيلي
ـــــــــــــــ# سهراب گروگان، 3 جلد، لندن 1832 (داستان تخيلي)
#- والستون، رابرت گرانت، تاريخ ايران از ابتداي قرن نوزدهم تا 1858، لندن 1866 (به فارسي ترجمه شده است)
#- وارينگ، ادوارد، سفري به شيراز از راه کازرون و فيروزآباد، لندن 1807
#- ويلبراهام، ريچارد، مسافرت در ايالات ماوراء قفقاز متعلق به روسيه تا کرانه هاي جنوبي درياچه وان و اروميه در پاييز و زمستان 1837، لندن 1839
#- ولف، جوزف، شرح مأموريت در بخارا در سالهاي 45- 1843، 2 جلد، لندن 1845
#- سفرها و ماجراهاي جوزف ولف، به کوشش آلفردگتي، لندن 1861
#- هالينگبري، ويليام، روزنامه سفر هيأت سرجان مالکوم به دربار ايران در سالهاي 1799، 1800و 1801، کلکته 1814 (به فارسي ترجمه شده است)
==جستارهای وابسته ==
*[[جنگهای انگلستان و ایران ]]