سفرنامه‌نویسان انگلیسی و ایران: تفاوت میان نسخه‌ها