قانون دست راست: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی
جز (r2.7.2) (ربات: افزودن no:Høyrehåndsregelen)
جز (ربات: مرتب‌سازی رده‌ها؛ زیباسازی)
با ايناین قاعده ميتوانيممیتوانیم جهت حركتحرکت (عكسعکس العمل ) يكیک سيمسیم راكهراکه جريانجریان برق از آن گُذر ميكندمیکند دريكدریک ميدانمیدان مغناتيسيمغناتیسی تشريحتشریح نماييمنماییم! انگشت شست مسيرمسیر جريانجریان برق ( از مثبت به منفيمنفی ) نشانگر ميباشدمیباشد.
انگُشت سبابه خطوط ميدانمیدان مغناتيسيمغناتیسی را نشان ميدهدمیدهد و هرگاه برق از سيمسیم پيچپیچ بگزرد سيمسیم حامل جريانجریان برق در جهت انگُشت وسط ( بخاطر حركتحرکت الكترونالکترون ها ) و قانون لورنتز تكانتکان ميخوردمیخورد.
[[Fileپرونده:Rechte-hand-regel.jpg|thumb|left|250px]]
'''قاعده دست راست''' برای تعیین جهت [[جریان الکتریکی]] بکار می‌رود، بدین صورت که اگر کف دست خود را طوری نگه داریم که خطوط میدان مغناطیسی به کف دست ما وارد شود انگشتان باز شده جهت جریان الکتریکی و شصت جهت حرکت هادی را نشان میدهد.
{{انبار-رده|Right-hand rule}}
{{مکانیک-خرد}}
 
[[رده:جهت‌یابی]]
[[رده:قاعده‌های سرانگشتی]]
[[رده:الکترومغناطیس]]
[[رده:بردارها]]
[[رده:جهت‌یابی]]
[[رده:قاعده‌های سرانگشتی]]
[[رده:مکانیک]]