تفاوت میان نسخه‌های «فلسفه مارکسیستی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(صفحهٔ جدید: مسئله عمده در موضوع فلسفه مارکسیستی عبارت است از چگونگی پاسخی که به مسئله اساسی فلسفه داده می شود....)
 
جز
مسئله عمده در موضوع فلسفه مارکسیستی عبارت است از چگونگی پاسخی که به مسئله اساسی فلسفه داده می شود. فلسفه مارکسیستی [[ماتریالیسم دیالکتیک]] است. فلسفه مارکسیستی از یک سو [[ماتریالیسم]] است یعنی هم معتقد است که ماده بر شعور تقدم دارد و هم معتقد است که شعور انسانی می تواند جهان را بشناسد و شناخت انسانی از لحاظ محتوی واقعی خود معتبر است. این فلسفه در همه جهات جهان را آن طور که در واقع هست می بیند. فلسفه مارکسیستی از سوی دیگر دیالکتیکی است زیرا که جهان مادی را در حال حرکت و تکامل و تجدد دائمی می نگرد و اسلوب علمی او در شناخت و تغییر طبیعت و جامعه دیالکتیک ماتریالیستی است. فلسفه مارکسیستی علمی است که بر پایه حل صحیح مسئله اساسی فلسفه، عام ترین و کلی ترین قوانین تکامل جهان مادی و راه های شناخت آن و طرق تغییر و تحول آن را مطالعه می کند.
 
 
 
== منابع و پیوند به بیرون ==
 
*[http://www.iran-chabar.de/author.jsp?authorId=137 فلسفه مارکس]
 
*[http://www.rahetudeh.com/rahetude/AsareBalini/m-diyalektik/html/aghaz-m-diyalektik.html ماترياليسم ديالکتيک]
 
*[http://www.rahetudeh.com/rahetude/AsareBalini/m-diyalektik/html/m-diyalektik-1-5.html نگاهی به تاریخ فلسفه]
 
*[http://www.rahetudeh.com/rahetude/Masaele-Teorik/HTML/falsafe/aghaz.html فلسفه را مردمی کنیم]
 
*[http://www.rahetudeh.com/rahetude/Tabari/Asar/Yad-dashtha/negarandeh.html یادداشت‌ها و نوشته‌های فلسفی و اجتماعی]
 
[[رده:فلسفه]]{{فلسفه-خرد}}{{فلسفه}}