باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== تورم غدد لنفاوی ==
غدد لنفاوی در بدن در بسیاری موارد از جمله موارد کم اهمیت مانند سرماخوردگی تا مواردی حیاتی مانند سرطان‌ها متورم می‌شوند. برای فهمیدن نوع بیماری گاهی از غدد لنفاوی بیوپسی (نمونه برداری) می‌شود.
 
== منابع ==
کاربر گمنام