حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها