تفاوت میان نسخه‌های «تمدن اتروسک»

به هر روی از سده ششم پیش از میلاد قلمرو اتروسکها از منطقۀ [[اتروریا]] در شمال غربی ایتالیای امروزی رو به گسترش گذاشت، بطوریکه از شمال به آن سوی [[کوههای آپنین]] و از جنوب به [[کامپانیا]] رسید.
 
پیشتر گروهی از مهاجران [[یونانی]] بخشهایی از جنوب ایتالیا را به اشفال خود درآورده کشوری برپا کرده بودند که به [[یونان بزرگ]] (Magna Graecia) نامور بود. همسایگی با مستعمرات یونانی نشین باعث تأثیر پذیرفتن اتروسکها از [[فرهنگ یونانی]] و بعدتر رقابتهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور شد. بهره برداری از [[معدن|معادن]] و تجارت [[آهن]] و [[مس]] برای اتروسکها ثروت سرشاری حاصل کرد و حوزۀ نفوذ آنها را در شیهشبه جزیره ایتالیا وسعت بخشید. از سوی دیگر یونانیها موفق به ایجاد شهرکهای بازرگانی در سواحل [[فرانسه]] و [[اسپانیا]] و [[جزیره کرس]] شده بودند. اتروسکها که احساس می کردند منافع اقتصادیشان در خطر افتاده، با [[کارتاژ]] همپیمان شدند و در [[آلالیا]] به جنگ یونانیان رفتند (۵۴۰ پیش از میلاد)؛ نتیجه این [[نبرد دریایی]] عقب رانده شدن یونانیها و چیرگی اتروسکان بر شمال [[دریای تیرنی]] و جزیرۀ کرس بود.
 
با دگرگونیهای قدرتهای منطقه در نیمه اول سده پنجم پیش از میلاد جایگاه اتروسکان رو به افول رفت. ابتدا کارتاژ متحد آنها از یونانیها شکست خورد و چند سال بعد [[هییرو]] حاکم [[سیراکوز]] اتروسکها را شکست سختی داد و باعث شد [[روم]]یان تازه از راه رسیده شهرهای [[لاتیوم]] و [[کامپانیا]] را از چنگ آنها درآورند. با یورش [[گل‌ها (فرانسه)|گلها]] مناطق شمالی [[دریای آدریاتیک]] هم جدا شد. رومیان هم یک به یک شهرهای اتروسکان را زیر پرچم خود می کشیدند تا اینکه در سده سوم پیش از میلاد اتروریا به تصرف روم در آمد.
 
 
==منبع==