باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
یپوزوم‌'''لیپوزوم‌''' به یک [[وزیکول‌]] میکروسکوپی شامل دو لایه‌ی فسفولیپیدی گفته می شود که یک فضای مائی را احاطه نموده است. لیپوزوم ها به دلیل خصوصیات آمفی پاتیک، امکان دارو‌رسانی جهت دارو‌های [[هیدروفیل]] و [[لیپوفیل]] را فراهم می نمایند. ویژگی هایی از قبیل سمیت ذاتی پایین، زیست تجزیه پذیری و فقدان ایمونوژنیسیته، سبب شده است که لیپوزوم ها به عنوان یک سیستم دارو‌رسانی مورد‌ توجه واقع شوند. <ref>http://www.roshd.ir/Default.aspx?tabid=442&EntryID=1681&SSOReturnPage=Check&Rand=0
</ref>