حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

== نمونه ==
برای نمونه اگر بخواهیم [[پیچیدگی زمانی]] [[الگوریتم جستجوی ترتیبی|جستجوی ترتیبی]] را در '''حالت بهترین، بدترین و متوسط''' بررسی کنیم به صورت زیر داریم:
<source lang="c">
 
int i=0;
در بهترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت بهترین حالت گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر 1 می شود.
for(i=0;i<=n;i++)
{
if(a[i] == x)
{
cout<<"find!";
return 1;
}
else if(a[i]!= x)
contiue;
}
cout<<"Not Found!";
return 0;
<source lang="c">
در بهترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت بهترین حالت گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر O(''1'') می شود.
 
در بدترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت بهترین حالت گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر 1 می شود.
۱۰۷

ویرایش