حالت‌های بهترین، بدترین و متوسط: تفاوت میان نسخه‌ها

</source>
 
در بهترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت بهترین حالت گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر O(''1'') می شود.
O(''1'')
می شود.
 
در بدترین حالت : وقتی داده مورد نظر را که می خواهیم جستجو کنیم در ابتدای آرایه وجود دارد . به این حالت بهترین حالت گفته می شود که [[پیچیدگی زمانی]] آن برابر 1 می شود.
۱۰۷

ویرایش