تفاوت میان نسخه‌های «اوراق قرضه»

جز
ابرابزار
جز (ابرابزار)
[[رده:]]`'''اوراق قرضه'''
 
==امانتی==
== امانتی ==
*[[باندامورمالی ]]،درامورمالی،یک نوع اوراق قرضه.
* [[باندامورمالی]]، درامورمالی، یک نوع اوراق قرضه.
*[[اوراق قرضه دولت]]،اوراق قرضه صادرشده توسط دولت ملی.
* [[جنگ اوراق بهادارقرضه دولت]]،نوع، اوراق قرضه دولتی برای جمع آوری کمکهای مالی برای تلاشهایصادرشده جنگیتوسط استفادهدولت میشودملی.
* [[جنگ اوراق بهادار]]، نوع اوراق قرضه دولتی برای جمع آوری کمکهای مالی برای تلاشهای جنگی استفاده می‌شود.
*[[اوراق قرضه شهری]]،اوراق قرضه ای که توسط دولتهای محلی یاشهری صادر میشود.
* [[اوراق قرضه صنفی شهری]]،که، اوراق قرضه‌ای که توسط شرکتدولتهای محلی یاشهری صادر صادرمیشودمی‌شود.
* [[اوراق قرضه صنفی]]، که توسط شرکت صادرمیشود.
*[[اوراق قرضه رهنی ]]،درآفریقای جنوبی اوراق قرضه یااوراق قرضه رهنی یک اصطلاح غیرمعمول برای مایملک رهنی است.
* [[اوراق قرضه بیمهرهنی]](، درآفریقای جنوبی اوراق قرضه سرمایهیااوراق قرضه گذاری)،یکرهنی زندگییک مطمئناصطلاح براساسغیرمعمول سرمایهبرای گذاریمایملک حقرهنی بیمهاست.
* [[اوراق قرضه بیمه]](اوراق قرضه سرمایه گذاری)، یک زندگی مطمئن براساس سرمایه گذاری حق بیمه.
*[[ضمانتنامه]]،پیمان سه قسمتی ،جایی که ضامن تعهد میکندکه اگر موکل کاری انجام ندادیادرست انجام ندادوعده پرداخت به بستانکاررامیدهد.
* [[ضمانتنامه]]، پیمان سه قسمتی، جایی که ضامن تعهد میکندکه اگر موکل کاری انجام ندادیادرست انجام ندادوعده پرداخت به بستانکاررامیدهد.
*[[اوراق اجرایی]]،ضمانت اوراق برای اتمام کاری که درقرارداد هست.
* [[اوراق اجرایی]]، ضمانت اوراق برای اتمام کاری که درقرارداد هست.
*نماینده ضامن[[ یاکفیل ضامن]]،شخص یاشرکتی که ضمانتنامه ای رابرای برگرداندن شخص به دادگاه فراهم میکند.
* نماینده ضامن[[یاکفیل ضامن]]، شخص یاشرکتی که ضمانتنامه‌ای رابرای برگرداندن شخص به دادگاه فراهم می‌کند.
*[[بانداجاره]](یاپرداخت خسارت)،خسارت گرفته شده توسط صاحبخانه دررابطه بااجاره ملک.
* [[بانداجاره]](یاپرداخت خسارت)، خسارت گرفته شده توسط صاحبخانه دررابطه بااجاره ملک.
*[[باندفاجعه]](یااوراق قرضه گربه)،شکلی ازبیمه اتکایی.
* [[باندفاجعه]](یااوراق قرضه گربه)، شکلی ازبیمه اتکایی.
*نیروی کارگر ضمانت شده(یا[[وام اسارت]])،سیستم خدمات اجباری جایی که شخصی بایدکارکندتاتمام دینش کامل پرداخت شود.
* نیروی کارگر ضمانت شده(یا[[وام اسارت]])، سیستم خدمات اجباری جایی که شخصی بایدکارکندتاتمام دینش کامل پرداخت شود.
*[[باندارتباط]]،یک بلوک ساختمان اساسی تعاونی های اعتباری وبانکهای تعاونی.
* [[باندارتباط]]، یک بلوک ساختمان اساسی تعاونی‌های اعتباری وبانکهای تعاونی.
*[[فشارباند]]،یک نوع اعتراض سیاسی بوسیله فروش اوراق قرضه.
* [[فشارباند]]، یک نوع اعتراض سیاسی بوسیله فروش اوراق قرضه.
==قضایی==
 
*[[اوراق قرضه صلح]]،به منظورحفاظت ازطرف یک دادگاه کانادا.
== قضایی ==
*پیمان قبیله اسکاتلندی.
* [[اوراق قرضه صلح]]، به منظورحفاظت ازطرف یک دادگاه کانادا.
*[[باندانجمن]]،یک سندقانونی بریتانیاازقرن16
* پیمان قبیله اسکاتلندی.
*[[بانددرمقابل ایالات متحده امریکا(2000)]]دادگاه عالی ایالات متحده درمورداصلاحیه چهارم.
* [[باندانجمن]]، یک سندقانونی بریتانیاازقرن۱۶
*[[ باندvملکه]]،دادگاه عالی سال2000استرالیا.
* [[بانددرمقابل ایالات متحده امریکا(۲۰۰۰)]]دادگاه عالی ایالات متحده درمورداصلاحیه چهارم.
==علوم طبیعی==
* [[باندvملکه]]، دادگاه عالی سال۲۰۰۰استرالیا.
*[[تعدادباند]]،مکانیک سیالات بدون ابعاد،نسبت نیروهای گرانشی به نیروهای کششی_سطحی رابیان میکند.
 
*[[باندشیمی]]،پدیده فیزیکی ازموادشیمیایی که باجذب اتم ها نگه داشته میشود.
== علوم طبیعی ==
*[[باندکووالانسی]]،بین نافلزات
* [[تعدادباند]]، مکانیک سیالات بدون ابعاد، نسبت نیروهای گرانشی به نیروهای کششی_سطحی رابیان می‌کند.
*[[باندوابسته به یون ها]]،بین فلزات ونافلزات.
* [[باندشیمی]]، پدیده فیزیکی ازموادشیمیایی که باجذب اتم‌ها نگه داشته می‌شود.
*[[باندفلزی]]،بین فلزات.
* [[باندکووالانسی]]، بین نافلزات
*[[باندنیروی بازتابش]]،اندازه گیری تابش الکترو مغناطیسی منعکس شده ازجسم.
* [[باندوابسته به یون‌ها]]، بین فلزات ونافلزات.
*[[باندگراف]]،شرح گرافیکی ازیک سیستم فیزیکی پویا.
* [[باندفلزی]]، بین فلزات.
*[[باندمدل نوسان]]،مدل شبکه ای برای شبیه سازی یک ترکیب و پویایی سیستم های پلیمری.
* [[باندنیروی بازتابش]]، اندازه گیری تابش الکترو مغناطیسی منعکس شده ازجسم.
*[[باند(صورت فلکی به زبان چینی)]]، هردوعمارت درصورت فلکی ببرسفیدبا روشنایی ونوردرآن عمارت.
* [[باندگراف]]، شرح گرافیکی ازیک سیستم فیزیکی پویا.
*[[بانددهانه]]،یک دهانه آتشفشان درمریخ.
* [[باندمدل نوسان]]، مدل شبکه‌ای برای شبیه سازی یک ترکیب و پویایی سیستم‌های پلیمری.
==علوم اجتماعی==
* [[باند(صورت فلکی به زبان چینی)]]، هردوعمارت درصورت فلکی ببرسفیدبا روشنایی ونوردرآن عمارت.
*[[باندجفت]]،درزیست شناسی میل قوی است که دربعضی گونه های خاص بین نروماده درهنگام تولید مثل یک جفت وجوددارد یاگاهی اوقات بین اعضای خاص همان گونه هاوجوددارد.
* [[بانددهانه]]، یک دهانه آتشفشان درمریخ.
*[[پیوندانسانی]]
 
*[[پیوندمادرانه]]
== علوم اجتماعی ==
*[[پیوندپدرانه]]
* [[باندجفت]]، درزیست شناسی میل قوی است که دربعضی گونه‌های خاص بین نروماده درهنگام تولید مثل یک جفت وجوددارد یاگاهی اوقات بین اعضای خاص همان گونه هاوجوددارد.
*[[پیوندمردانه]]
* [[پیوندانسانی]]
*[[پیوندزنانه]]
* [[پیوندمادرانه]]
*[[پیونداحساساتی]]
* [[پیوندپدرانه]]
==انسان شناسی==
* [[پیوندمردانه]]
*[[جامعه ای که باروستاپیوندخورده]]
* [[پیوندزنانه]]
*[[جامعه ای که بازمین پیوند خورده]]
* [[پیونداحساساتی]]
*[[جامعه ای که بااجدادوتبارپیوندخورده]]
 
==ساخت ،ساخت وسازالکترونیک ==
== انسان شناسی ==
*باند،روش آجرکاری وطریقه قرارگرفتن آجرهادر[[کناریکدیگر]].
* [[جامعه‌ای که باروستاپیوندخورده]]
*[[باندکاغذها]]،کیفیت بالاودوام کاغذ.
* [[جامعه‌ای که بازمین پیوند خورده]]
*[[پیوند چرم]]،چرم های بهم پیوسته.
* [[جامعه‌ای که بااجدادوتبارپیوندخورده]]
*[[بطری در اوراق قرضه]]،اشاره به یک نوع ویسکی امریکایی میکند.
 
*مخزن زنجیره ای،نام دیگر [[انبارهای زنجیره ای]] است که ممکن است الکل درمکانی بدون مالیات وتحت شرایط سخت وخشک نگهداری شود.
== ساخت، ساخت وسازالکترونیک ==
*[[اتصال]]ممکن به متدهای تولید الکتریسیته اتصالی برگردد.
* باند، روش آجرکاری وطریقه قرارگرفتن آجرهادر[[کناریکدیگر]].
*[[اتصال تراشه]] ،روشی برای سیم کشی بعضی تراشه هاست (همچنین برای ساختهای متفاوت است) باضافه قالب ای سی.
* [[باندکاغذها]]، کیفیت بالاودوام کاغذ.
*[[اتصال سیم]]، روشی برای ایجاداتصال بین تراشه های کوچک وقسمت های بیرونی یک وسیله نارسانا.
* [[پیوند چرم]]، چرم‌های بهم پیوسته.
*[[اتصال توپی یاکروی]]،خیلی شبیه به اتصال سیم هاست.
* [[بطری در اوراق قرضه]]، اشاره به یک نوع ویسکی امریکایی می‌کند.
*[[اتصال کانال]](یااتصال مودم)،آرایشی در دویاچندشبکه واسط درکامپیوترمیزبان که بهم پیوسته اند.
* مخزن زنجیره‌ای، نام دیگر [[انبارهای زنجیره‌ای]] است که ممکن است الکل درمکانی بدون مالیات وتحت شرایط سخت وخشک نگهداری شود.
*اتصالNIC،یک نام فرعی برای [[اتصال انبوه]].
* [[اتصال]]ممکن به متدهای تولید الکتریسیته اتصالی برگردد.
*[[اتصال الکتریکی]]،شیوه اتصال همه فلزلت دریک فضابرای حفاظت ازجرقه الکتریکی.
* [[اتصال تراشه]]، روشی برای سیم کشی بعضی تراشه هاست (همچنین برای ساختهای متفاوت است) باضافه قالب ای سی.
* [[اتصال سیم]]، روشی برای ایجاداتصال بین تراشه‌های کوچک وقسمت‌های بیرونی یک وسیله نارسانا.
* [[اتصال توپی یاکروی]]، خیلی شبیه به اتصال سیم هاست.
* [[اتصال کانال]](یااتصال مودم)، آرایشی در دویاچندشبکه واسط درکامپیوترمیزبان که بهم پیوسته‌اند.
* اتصالNIC، یک نام فرعی برای [[اتصال انبوه]].
* [[اتصال الکتریکی]]، شیوه اتصال همه فلزلت دریک فضابرای حفاظت ازجرقه الکتریکی.
 
== نام وشرکت محصول ==
* [[اوراق قرضه(گوسفند)]]،نزادگوسفنداسترالیا، نزادگوسفنداسترالیا.
* [[اوراق قرضه (شراب)]]،تولیدکننده، تولیدکننده شراب فرقه کالیفرنیا.
* [[ اوراق قرضه (لباس)]]،شرکت، شرکت پوشاک استرالیا.
* [[باندفروشگاههای پوشاک]]،شرکت، شرکت سابق پوشاک نیویورک.
* اوراق قرضه،کهقرضه، که قبلا به نام فروشگاه در نورویچ انگلستان در حال حاضرنامیده میشودمی‌شود[[جان لووئیس نورویچ]].
* [[اوراق قرضه]]،که، که قبلا به نام یک فروشگاه درشلمزفورد،اسکنس،درشلمزفورد، اسکنس، درحال حاضرشلمز فورد دبنهامس نامیده میشودمی‌شود.
* [[سلاح هایسلاح‌های باند]،یک، یک تولیدکننده اسلحه درتگزاس
* [[باند گروه حمل ونقل هوایی]]،اپراتور، اپراتور بالگردبریتانیا.
* [[باند هلیکوپترهای سواحل دریایی]]،تقویت، تقویت کننده مواردفوق الذکر
* [[باندماشین هایltd]]،ساخت، ماشینساخت هایماشین‌های ی درمقیاس کوچک ازسال 1949تا1971 ۱۹۴۹تا1971
* [[باند875باند۸۷۵]]،ماشین، هایماشین‌های موتوری سه چرخه
* [[باند اشکال]]،ماشینهای، ماشینهای موتوری سه چرخه
* [[باندتجهیزکردن]]،ماشینهای، ماشینهای موتوری چهارچرخ
* [[باند ماشینهای کوچک]]،ماشینهای، ماشینهای موتوری سه چرخه
* [[اوراق قرضه]]،ابزارنرم، ابزارنرم افزارrad
* [[باند خیابان(سیگار)]]،بانام، بانام تجاری سیگار
* [[باندگیتارالکترونیکی]]، ساخته شده توسط باند گیتارها
* [[باندانجمن بازار]]،انجمن، انجمن بین المللی تجاری برای صنعت بازاراوراق قرضه
* [[باند بی سیم]]،یک، یک شرکت استرالیایی بی سیم
 
==شرکتها وسازمانها==
== شرکتها وسازمانها ==
*[[باندافریکنر]]،یک حزب سیاسی درمتحده کیپ در قرن19
* [[باندافریکنر]]، یک حزب سیاسی درمتحده کیپ در قرن۱۹
*[[بانددانشجویانه]]-یک سازمان دانشجویی آلمان
* [[بانددانشجویانه]]-یک سازمان دانشجویی آلمان
*[[کلیسایی ازباند جهانی]]،یک گروه مذهبی در بریتانیا
* [[کلیسایی ازباند جهانی]]، یک گروه مذهبی در بریتانیا
*[[(باند)اخوان سازمانهای سرنوشتهای جدید]]،توسط کشیش جسی لی،پترسون ایجادشده است
* [[(باند)اخوان سازمانهای سرنوشتهای جدید]]، توسط کشیش جسی لی، پترسون ایجادشده‌است
*[[باند(برای توسعه بین المللی)]]،اعضای اصلی رابرای عضویت دربریتانیامبتنی برسازمانهای غیردولتی مشغول
* [[باند(برای توسعه بین المللی)]]، اعضای اصلی رابرای عضویت دربریتانیامبتنی برسازمانهای غیردولتی مشغول
*[[باندرتوسعه بین المللی]]
* [[باندرتوسعه بین المللی]]
==سرگرمی==
 
*سری[[جیمز باند]]ازداستانهای جاسوسی دراصل توسط فلیمینگ نوشته شده است
== سرگرمی ==
*[[جیمزباند(شخصیت)]]،نماینده مخفی انگلیس که شخصیت اصلی در این مجموعه است
* سری[[جیمز باند]]ازداستانهای جاسوسی دراصل توسط فلیمینگ نوشته شده‌است
*[[رمان باند جیمز]]،آثارادبی اصلی توسط فلمینگ بعلاوه آثاردیگر نویسندگان پس از فلیمینگ
* [[جیمزباند(شخصیت)]]، نماینده مخفی انگلیس که شخصیت اصلی در این مجموعه‌است
*[[مجموعه های جیمز باند]]، مجموعه ای از23فیلم های محبوب نماینده مخفی انگلیس
* [[رمان باند جیمز]]، آثارادبی اصلی توسط فلمینگ بعلاوه آثاردیگر نویسندگان پس از فلیمینگ
*[[باند دختر]]،"عشق"وعلاقه به یک فیلم جیمزباند
* [[مجموعه‌های جیمز باند]]، مجموعه‌ای از۲۳فیلم‌های محبوب نماینده مخفی انگلیس
*[[کمپین باند]]،شخصیت داستانی ازلیگ آقایان فوق العاده
* [[باند دختر]]،"عشق"وعلاقه به یک فیلم جیمزباند
*[[باند]]،کوارتت زهی استرالیا/انگلیس
* [[کمپین باند]]، شخصیت داستانی ازلیگ آقایان فوق العاده
*[[باند:مجموعه کلیپ ویدیو]]،یک مجموعه تصویری از گروه
* [[باند]]، کوارتت زهی استرالیا/انگلیس
*[[باند]]،فیلم های چارلی چاپلین که توسط باند حمایت آزادشده است
* [[باند:مجموعه کلیپ ویدیو]]، یک مجموعه تصویری از گروه
*[["باند"]]،اتصال یک قسمت از فصل سوم ازپیشتازان فضا:نسل بعدی
* [[باند]]، فیلم‌های چارلی چاپلین که توسط باند حمایت آزادشده‌است
*[[باندخیابان(فیلم)]]،یک فیلم بریتانیایی1948
* [["باند"]]، اتصال یک قسمت از فصل سوم ازپیشتازان فضا:نسل بعدی
==اماکن==
* [[باندخیابان(فیلم)]]، یک فیلم بریتانیایی۱۹۴۸
*[[باند خیابان]]،یک خیابان خریدعمده ای در انتهای غرب لندن
 
*[[باندخیابان ایستگاه سوم]]
== اماکن ==
*[[بانددانشگاه]]،ساحل عاج،استرالیا
* [[باند خیابان]]، یک خیابان خریدعمده‌ای در انتهای غرب لندن
*[[باند افریقای جنوبی]]،پردیس افریقای جنوبی بانددانشگاه
* [[باندخیابان ایستگاه سوم]]
*[[باند گروه اموزش وپرورش]]،تورنتو,انتاریو
* [[بانددانشگاه]]، ساحل عاج، استرالیا
*رئیس باند،[[شهرداری منطقه دورهام]]،انتاریو
* [[باند افریقای جنوبی]]، پردیس افریقای جنوبی بانددانشگاه
*رئیس باند،بخش سیمکو،[[انتاریو،بخش غربی]]
* [[باند گروه اموزش وپرورش]]، تورنتو,انتاریو
*[[برادفوردجیلیمبوری]]،انتاریو
* رئیس باند،[[شهرداری منطقه دورهام]]، انتاریو
*[[باندجزیره کوئیز لند]]،جزیرهای در تنگه تورس
* رئیس باند، بخش سیمکو،[[انتاریو، بخش غربی]]
*[[باندخلیج]]،مقداریاحجم آب در نوناووت در کانادا
* [[برادفوردجیلیمبوری]]، انتاریو
*[[باندها،لکنشایر]]،یک روستای انگلیسی
* [[باندجزیره کوئیز لند]]، جزیرهای در تنگه تورس
==ایالات متحده امریکایی==
* [[باندخلیج]]، مقداریاحجم آب در نوناووت در کانادا
*[[باند ،کلرادو]]
* [[باندها، لکنشایر]]، یک روستای انگلیسی
*[[باندکانتی ،ایلت ایلمینویزدرجه]]
 
*[[باندشهرستان واحد مدرسه منطقه2]]
== ایالات متحده امریکایی ==
*[[باندشهرستان ،لارنس درشهرستان،ایلنوی]]
* [[باند، کلرادو]]
*[[باندمی سی پی ]]
* [[باندکانتی، ایلت ایلمینویزدرجه]]
*[[باندهیل اوهایو]]
* [[باندشهرستان واحد مدرسه منطقه۲]]
*[[باندهیغیرس]]،نام سابق ساختمان دادگاه درکلیولنداوهایواست
* [[باندشهرستان، لارنس درشهرستان، ایلنوی]]
*[[باند ابشار]]،ابشاررودخانه انتوگان میشگان
* [[باندمی سی پی]]
*[[باندمنظره ابشار]]،یک پارک دولتی بالایی ابشار
* [[باندهیل اوهایو]]
*[[کوه باند]]،یک کوه در شهرستان گرانون،بنیوهمشایر
* [[باندهیغیرس]]، نام سابق ساختمان دادگاه درکلیولنداوهایواست
*[[باندخانه ها]]،ابهامزدایی های مختلف ملی ثبت نامهای مکان های تاریخی درایالات متحده
* [[باند ابشار]]، ابشاررودخانه انتوگان میشگان
==مردم==
* [[باندمنظره ابشار]]، یک پارک دولتی بالایی ابشار
*[[آلن باند(بازرگان)]]متولد1938تاجراسترالیا
* [[کوه باند]]، یک کوه در شهرستان گرانون، بنیوهمشایر
*[[ادواردباند]]متولد1934نمایش نامه نویس انگلیسی
* [[باندخانه‌ها]]، ابهامزدایی‌های مختلف ملی ثبت نامهای مکان‌های تاریخی درایالات متحده
*[[باندaادوارد]](1929-1849)دولت مهندس ونقشه 1904-1899NY
 
*[[فرانسیس رئیس باند]]1875-1792ستوان فرماندارآپرکانادا
== مردم ==
*[[باندجرائد]]1965-1909تست کریکت درافریقای جنوبی
* [[آلن باند(بازرگان)]]متولد۱۹۳۸تاجراسترالیا
*[[جورج فیلیپس]]1865-1825ستاره شناس امریکایی
* [[باندگراهامادواردباند]]متولد۱۹۳۴نمایش 1974-1973نامه موسیقی داننویس انگلیسی
* [[باندaادوارد]](۱۹۲۹-۱۸۴۹)دولت مهندس ونقشه 1904-1899NY
*[[جیمز باند]](پرنده شناس)1989.1900- پرنده شناس امریکایی
* [[فرانسیس رئیس باند]]۱۸۷۵-۱۷۹۲ستوان فرماندارآپرکانادا
* [[باندجرائد]]۱۹۶۵-۱۹۰۹تست کریکت درافریقای جنوبی
* [[جورج فیلیپس]]۱۸۶۵-۱۸۲۵ستاره شناس امریکایی
* [[باندگراهام]] ۱۹۷۴-۱۹۷۳ موسیقی دان انگلیسی
* [[جیمز باند]](پرنده شناس)۱۹۸۹٫۱۹۰۰- پرنده شناس امریکایی
ایجادشده توسط آسیه حقیقی
۱٬۸۰۸

ویرایش