باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
{{نهضت ملی‌شدن نفت}}
در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش، علیه [[دکتر مصدق]] توطئه‌ کردند تا او را از بین ببرند.