تفاوت میان نسخه‌های «آنانسفالی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
جز
{{بدون منبع}}
 
'''آنانسفالی یک''' اختلال [[مغز]]ی استمغزی ناشی از نقص در کانالِکانال عصبی بوده و به دلیلِدلیل عدم بسته‌شدنِبسته‌شدن انتهای کانال عصبی پدید می آیدمی‌آید. این اختلال در سن ِ[[بارداری|بارداری ِ]] ۲۳ و ۲۶ روز ایجاد می‌شود. و معمولا قسمتِباعث عدم تشکیل قسمت اعظمِاعظم [[مغز]]، [[جمجمه]] و پوست ِ سر در این [[نوزاد (کودک)|نوزادان]] تشکیل نشده استمیشود. کودکان با این اختلال فاقدِفاقد بخش ِ جلوی مغزیمغز و نیمکره هاینیمکره‌های مغزی بوده،بوده و دچار سطح بالای اختلال شناختی و درکی میمی‌باشند باشند.و آن مقدار [[بافت]] مغز که باقی مانده و نمایان است با [[استخوان]] [[جمجمه]] پوشیدهپوشیده‌ نشده استنشده‌است. ترجمهواژه ی دقیق ِ این واژهآنانسفالی از اصل ِکلمه [[یونانی]] ِبه آنمعنای "بی«بی‌سری» سری"گرفته است،شده. گرچههرچند کودکانی که دچار ِایناین اختلال هستند، تنها فاقدِفاقد بخش ِ قدامی ِ مغز هستند.هستند، اما این قسمت، بزرگترین بخش ِ [[مغز]] است که عمدتا حاوی ِنیمکره‌های نیمکره های معزیمغزی و نئوکورتکس است که مسؤول ِمسئول قوای شناختی ِ عالی یعنی [[تفکر]] است. سایر ِ بافتهای مغزیِ باقی مانده، نمایان بوده و با [[استخوان]] [[جمجمه]] پوشیده نشده است. بیشتر ِ نوزادانی که با این اختلال زاده می شوند،می‌شوند، مرده به دنیا می آیند؛می‌آیند؛ گرچه یک استثنای مشهوراستثنا نیز وجود دارد.
 
==علایم و نشانه ها==