تفاوت میان نسخه‌های «آنانسفالی»

جز
 
==علل==
علل ِ آنانسفالی قابل ِبحثبحث و نامشخص است. عموماهرچند اختلالاتشواهدی ِدال لولهبر یتاثیر عصبی از الگوینقش [[وراثت|وراثتی ِ]] مشخصیبر تبعیتاین نمیاختلال کنند،موجود گرچهاست، شواهدیاما برایعموما نقشاختلالات ِ[[لوله عصبی|لوله‌‌ی عصبی]] از الگوی [[وراثت|وراثتی]] درمشخصی اینتبعیت اختلال موجود استنمی‌کنند. در نمونه هاینمونه‌های حیوانی احتمال ِ همراهی با فدانفقدان فاکتور TEAD2 گزارش شده استشده‌است. مطالعات نشان داده اند که درداده‌اند مادری که یک فرزندِفرزند دچار ِ اختلال ِ کانال ِ عصبی مانند ِ آنانسفالی دارد، این احتمال ِ این که فرزند ِ بعدی ِ او نیز دچار ِ این اختلال باشد %۳% است،است. در حالی که این احتمال در جمعیت ِ عادی %به ۰/۱% استمی‌رسد.<br />
روشن است که مصرف ِ برخی داروهای ضدِصرع توسط ِ زنان ِ [[باردار]] و دچار بودنِ مادر به [[دیابت]] ِ وابسته به [[انسولین]] ، خطر ِ اختلالات ِ لوله ی عصبی [[نوزاد (کودک)|نوزادان]] را افزایش می دهد. [[مشاوره ژنتیک|مشاوره ی ژنتیکی]] به این دسته از زنان که دارای ریسک ِ بالاتری برای داشتن ِ نوزادانی با این اختلال هستند پیشنهاد می شود و در مورد ِانجام ِ آزمایشات در دوران ِ [[بارداری]] بحث می شود.
تحقیقات ِ اخیر نشان داده است که استفاده از مکملهای [[اسید فولیک]] در زنانِ در سن ِ [[باروری]] می تواند میزان ِ بروز ِ اختلالات ِ کانال ِ عصبی را به میزان ِ معنی داری کاهش دهد، گرچه این خطر را به طور ِ کامل از بین نمی برد. به همین دلیل، توصیه شده است که زنانی که در سنین ِ باروری قرار دارند و به ویژه کسانی که قصد ِ باردار شدن دارند، روزانه ۰/۴ میلی گرم [[اسید فولیک]] مصرف کنند. به این ترتیب، خطر ِبروز ِ این اختلال تا ۰/۰۳ کاهش می یابد. بهتر است برای آغاز ِ [[بارداری]] تامل نشود، زیرا هنگامی که زنی متوجه ِ بارداریِ خود می شود، زمانِ حیاتی ِ تشکیل ِ لوله ی عصبی معمولا سپری شده است. برای مادرانی که در بارداری قبلی کودکشان مبتلا به این اختلال شده است، پزشکان دوز بالاتر ِ [[اسید فولیک]] ( روزانه ۴ میلی گرم) تجویز می کنند.
آنانسفالی و سایر ِ اختلالات ِ [[جسمی]] و ذهنی می تواند هم چنین ناشی از مواجهه ی مادر ِ باردار با مواد ِ سمی مانند ِ [[سرب]]، [[کروم]] و [[نیکل]] باشد.
 
==ارتباط با سیلیوپاتی ژنتیکی==