تفاوت میان نسخه‌های «آنانسفالی»

جز
 
==علل==
علل آنانسفالی قابل بحث و نامشخص است. هرچند شواهدی دال بر تاثیر نقش [[وراثت]] بر این اختلال موجود است، اما عموما اختلالات [[لوله عصبی|لوله‌‌ی عصبی]] از الگوی [[وراثت|وراثتی]] مشخصی تبعیت نمی‌کنند. در نمونه‌های حیوانی احتمال همراهی با فقدان فاکتور TEAD2 گزارش شده‌است. مطالعات نشان داده‌اندبرای مادری که یک فرزند دچار اختلال کانال عصبی مانند آنانسفالی دارد، این احتمال که فرزند بعدی او نیز دچار این اختلال باشد ۳% است.است، در حالی که این احتمال در جمعیت عادی به ۰/۱% می‌رسد.<br />
مصرف برخی داروهای ضد صرع توسط زنان [[باردار]] و ابتلا مادر به [[دیابت]] وابسته به [[انسولین]]، خطر اختلالات لوله‌ی عصبی [[نوزاد (کودک)|نوزادان]] را افزایش می‌دهد. [[مشاوره ژنتیک]] و انجام آزمایشات لازم در دوران [[بارداری]] به این دسته از زنان که دارای ریسک بالاتری برای داشتن نوزادانی با این اختلال هستند پیشنهاد می‌شود.<br />
تحقیقات ِ اخیر نشان داده استداده‌است که استفاده از مکملهایمکمل‌های [[اسید فولیک]] در زنانِزنان در سن ِ [[باروری]] میاگر تواندچه میزاناین ِخطر بروزرا ِبه اختلالاتطور ِِکامل کانالاز ِبین عصبینمی‌برد، رااما بهمی‌تواند میزانبروز ِاختلالات معنیکانال داری کاهش دهد، گرچه این خطرعصبی را به طورمیزان ِقابل کاملتوجهی از بین نمیکاهش برددهد. به همین دلیل، توصیه شده است کهمی‌شود زنانی که در سنین ِ باروری قرار دارند و به ویژه کسانی که قصد ِ باردار شدن دارند، روزانه ۰/۴ میلی گرممیلی‌گرم [[اسید فولیک]] مصرف کنند. به این ترتیب، خطر ِبروز ِبروز این اختلال تا ۰/۰۳ کاهش می یابد. بهتر است برایپیش آغازاز ِشروع زمان [[بارداری]] تاملبه نشود،مصرف اسید فولیک اقدام شود، زیرا معمولا هنگامی که زنی متوجه ِ بارداریِبارداری خود میمی‌شود، شود، زمانِزمان حیاتی ِ تشکیل ِ لوله یلوله‌ی عصبی معمولا سپری شده استشده‌است. برای مادرانی که در بارداری قبلی کودکشان مبتلا بهبا این اختلال شدهبه است،دنیا پزشکانآورده‌اند، پزشکان دوز بالاتر ِ [[اسید فولیک]] ( روزانه ۴ میلی گرم) تجویز می کنندمی‌کنند.<br />
آنانسفالی و سایر ِ اختلالات ِ [[جسمی]] و ذهنی می تواندمی‌تواند هم چنین ناشی از مواجهه یمواجهه‌ی مادر ِ باردار با مواد ِ سمی مانند ِ [[سرب]]، [[کروم]] و [[نیکل]] باشد.
 
==ارتباط با سیلیوپاتی ژنتیکی==