تفاوت میان نسخه‌های «حادثه هواپیمای یاک ۴۰»

 
== منابع ==
1.http://www.shomalnews.com/view/60065/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%A2%D8%AA%D8%B4%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%B2%D8%AF/
 
2.http://gorgan.irna.ir/News/80138588/%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%83-40-%E2%80%8E/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/