تفاوت میان نسخه‌های «سرریز بافر»

== بهره برداری ==
 
تکنیک بهره برداری از آسیب پذیری سرریز بافر دربا معماریتوجه متفاوتبه نوع است،معماری، سیستم عامل و منطقه حافظه‌استحافظه‌ متفاوت است. به عنوان مثال، راه اندازی و بهره برداری دربر پشتهاساس هیپ (برای حافظه به صورت پویا اختصاص داده شده استفاده می‌شود)، بسیار متفاوت است از بهره برداری در پشته تماس است.
 
== پشته مبتنی بر بهره برداری ==
۲

ویرایش