تفاوت میان نسخه‌های «داروهای ضدافسردگی»

جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ویرایش با ابرابزار)
کسانی که از [[افسردگی]] شدید رنج می‌برند، معمولاً با یکی از انواع داروهای ضد افسردگی {{انگلیسی|antidepressant}} درمان می شوند می‌شوند. در موارد مقاوم ممکن است بیمار دو نوع دارو دریافت کند . البته روشهايروشهای روان درمانی نيزنیز در ايناین بيمارانبیماران كاربردکاربرد دارد.
 
== انواع داروهای ضدافسردگی ==
۱. [[ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای|سه حلقه‌ای‌ها]] (TCA)(از این جهت سه حلقه‌ای نامیده می‌شوند که در ساختار شیمیایی آن‌ها سه حلقه وجود دارد) مانند [[ایمی پرامین]]، [[آمی تریپتیلین]] و [[نورتریپتیلین]]. این داروها اولین دسته از داروهای ضدافسردگی هستند که پیدایش آنها تحول بزرگی در درمان بیماران افسرده ایجاد کرد. عمل اصلی داروهايداروهای ايناین گروه در مغز مهار بازجذب سروتونین و نوراپینفرین با بلوكبلوک نمودن عمكردعمکرد انتقال دهندهدهنده‌های هاي سروتونينسروتونین و نوراپی نفريننفرین است. لذا موجب افزايشافزایش سطح مغزيمغزی سروتونينسروتونین و نوراپينفريننوراپینفرین ميشوندمی‌شوند. ايناین داروها اثر بسياربسیار كميکمی بر رويروی انتقال دوپامین دارند.
 
از محاسن این داروها اثربخشی بالا و قیمت ارزان آنهاست. ولی خواب آلودگی، افزایش وزن، خشکی دهان و تاری دید از عوارض بارز این داروهاست که باعث می‌شود برخی از بیماران نتوانند آنها را تحمل کنند. همچنین این داروها ممکن است باعث کاهش فشار خون وضعیتی و طولانی شدن [[فاصله QT]] در [[نوار قلب]] شوند و به همین سبب استفاده از آنها در سنین بالا و در بیماران قلبی می تواندمی‌تواند مخاطره آمیز باشد. در حال حاضر این داروها به عنوان خط دوم درمان یا در موارد مقاوم به درمان استفاده می شوندمی‌شوند.
۱. [[ضدافسردگی‌های سه حلقه‌ای|سه حلقه‌ای‌ها]] (TCA)(از این جهت سه حلقه‌ای نامیده می‌شوند که در ساختار شیمیایی آن‌ها سه حلقه وجود دارد) مانند [[ایمی پرامین]]، [[آمی تریپتیلین]] و [[نورتریپتیلین]]. این داروها اولین دسته از داروهای ضدافسردگی هستند که پیدایش آنها تحول بزرگی در درمان بیماران افسرده ایجاد کرد. عمل اصلی داروهاي اين گروه در مغز مهار بازجذب سروتونین و نوراپینفرین با بلوك نمودن عمكرد انتقال دهنده هاي سروتونين و نوراپی نفرين است. لذا موجب افزايش سطح مغزي سروتونين و نوراپينفرين ميشوند. اين داروها اثر بسيار كمي بر روي انتقال دوپامین دارند.
 
۲2. [[بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز]] (MAOI) مانند [[ترانیل سیپرومین]] و [[فنلزین]] . مصرف کنندگان این دسته دارویی باید از مصرف غذاهای حاوی [[تیرامین]] مانند [[پنیر]] پرورده اجتناب کنند . این داروها با مهار کردن مونوآمین اکسیداز آنزیمی که انتقال‌دهنده‌های عصبی را تخریب می‌کند، سطح سروتونین، اپینفرین، دوپامین و مونوآمین‌های دیگر را در مغز بالا می‌برند.
از محاسن این داروها اثربخشی بالا و قیمت ارزان آنهاست. ولی خواب آلودگی، افزایش وزن، خشکی دهان و تاری دید از عوارض بارز این داروهاست که باعث می‌شود برخی از بیماران نتوانند آنها را تحمل کنند. همچنین این داروها ممکن است باعث کاهش فشار خون وضعیتی و طولانی شدن [[فاصله QT]] در [[نوار قلب]] شوند و به همین سبب استفاده از آنها در سنین بالا و در بیماران قلبی می تواند مخاطره آمیز باشد. در حال حاضر این داروها به عنوان خط دوم درمان یا در موارد مقاوم به درمان استفاده می شوند.
 
۳3. [[مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین]] (SSRI)، جذب مجدد [[سروتونین]] را در [[سیناپس]] بازداری می‌کنند. SSRIها عوارض جانبی کم تری دارند مانند [[فلوکستین]] و فلووکسامین . در حال حاضر به علت اثربخشی خوب، عوارض کم ودر دسترس بودن این دسته از داروها خط اول درمان را تشکیل می دهندمی‌دهند. شایعترین عارضه این دسته از داروها عوارض جنسی است؛ مانند کاهش میل جنسی و تاخیر در رسیدن به اوج لذت جنسی. این عوارض کمتر برای آقایان مشکل آفرین است ولی در خانم‌ها نیاز به درمان مستقل پیدا می کندمی‌کند. داروی [[بوپروپیون]] می تواندمی‌تواند به بهبود این عارضه کمک کند.
۲. [[بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز]] (MAOI) مانند [[ترانیل سیپرومین]] و [[فنلزین]] . مصرف کنندگان این دسته دارویی باید از مصرف غذاهای حاوی [[تیرامین]] مانند [[پنیر]] پرورده اجتناب کنند .این داروها با مهار کردن مونوآمین اکسیداز آنزیمی که انتقال‌دهنده‌های عصبی را تخریب می‌کند، سطح سروتونین، اپینفرین، دوپامین و مونوآمین‌های دیگر را در مغز بالا می‌برند.
 
۳. [[مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین]] (SSRI)، جذب مجدد [[سروتونین]] را در [[سیناپس]] بازداری می‌کنند. SSRIها عوارض جانبی کم تری دارند مانند [[فلوکستین]] و فلووکسامین . در حال حاضر به علت اثربخشی خوب، عوارض کم ودر دسترس بودن این دسته از داروها خط اول درمان را تشکیل می دهند. شایعترین عارضه این دسته از داروها عوارض جنسی است؛ مانند کاهش میل جنسی و تاخیر در رسیدن به اوج لذت جنسی. این عوارض کمتر برای آقایان مشکل آفرین است ولی در خانم‌ها نیاز به درمان مستقل پیدا می کند. داروی [[بوپروپیون]] می تواند به بهبود این عارضه کمک کند.
== عوارض جانبی داروهای ضدافسردگی ==
اصولا اغلب ايناین داروها به دليلدلیل اثر بر رويروی ميانجی هایمیانجی‌های عصبی مختلف عارضه دار هستند ولی عوارض جانبی داروهای ضدافسردگی معمولاً با گذشت زمان به تدریج كاهشکاهش می‌يابدمی‌یابد. معمولا كمترينکمترین عوارض را [[مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین]] دارند و بيشترينبیشترین عوارض را [[بازدارنده‌های مونوآمین اکسیداز]].
 
== كاربردکاربرد داروهای ضدافسردگی ==
اگرچه داروهای ضد افسردگی برای درمان [[افسردگی]] ساخته شده اندشده‌اند. اما در درمان اختلالات بسياربسیار ديگريدیگری مانند [[اضطراب]]، حملات پانیك،پانیک، وسواس هم موثر هستند.
 
{| class="wikitable"
| نام ژنریک || گروه || نام ژنریک به انگلیسی || نام تجاری || تشخیص
|-
| [[ایمی پرامین]] || TCA || Imipramine || Tofranil || [[اختلال پانیک]]، [[اختلال اضطراب فراگیر]]
|-
| [[ کلومیپرامین]] || TCA || Clomipramine || Anafranil || [[اختلال وسواس فکری-عملی]]
|-
| [[فنلزین]]|| MAOI|| Phenelzine|| Nardil || [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]
|-
| [[ترانیل سیپرومین]] || MAOI|| Tranylcypromine|| Parnate || [[اختلال پانیک]]، [[هراس اجتماعی]]
|-
| [[ایزوکربوکسازید]]|| MAOI|| Isocarboxazid|| Marplan || [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]
|-
| [[بوپروپیون]]|| DRI|| Bupropion|| Zyban|| [[اختلال پانیک]]،
|-
| [[سرترالین]]|| SSRI|| Sertraline|| Zoloft|| [[اختلال پانیک]]، [[اختلال اضطراب فراگیر]]
|-
| [[فلووکسامین]]|| SSRI|| Fluvoxamine || Luvox || [[اختلال وسواس فکری-عملی]]
|-
| [[فلوکستین]]|| SSRI || Fluoxetine || Prozac || [[اختلال اضطراب فراگیر]]، [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]، [[اختلال فشار روانی پس آسیبی]]
|-
| [[سیتالوپرام]]|| SSRI|| Citalopram || Celexa || [[اختلال اضطراب فراگیر]]، [[اختلال پانیک]]، [[جمع‌هراسی]]، [[اختلال فشار روانی پس آسیبی]]
|-
| [[ونلافاکسین]]|| SNRI || Venlafaxine || Effexor || [[اختلال اضطراب فراگیر
|}
 
== منابع ==
کارل هافمن، مارک ورنوری، جودیت ورنوری(1381۱۳۸۱) روان‌شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد) جلد دوم شابک: ۵-۰۱-۶۳۸۹-۹۶۴
 
کارل هافمن، مارک ورنوری، جودیت ورنوری(1381) روان‌شناسی عمومی (از نظریه تا کاربرد) جلد دوم شابک: ۵-۰۱-۶۳۸۹-۹۶۴
 
http://www.nimh.nih.gov/health/topics/index.shtml