تفاوت میان نسخه‌های «فهرست مغالطه‌ها»

اضافه کردن توضیح کوتاه برای پنداشت پرسش از ذیل مطلب اصلی
(اضافه کردن توضیح کوتاه برای پنداشت پرسش از ذیل مطلب اصلی)
* [[تعمیم شتاب‌زده]]: صادر کردن حکم کلی با نمونه ناکافی
* [[مغالطه آماری]]
* [[پنداشت پرسش]]: بهره‌گیری از نتیجه در مقدمه استدلال
* [[مغالطه تمثیل]]: تسری دادن حکم یک چیز به چیزی دیگر که در صفتی شبیه چیز اول باشد.
 
کاربر ناشناس