قانون دست راست: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
با این قاعده می‌توانیم جهت حرکت (عکس العمل ) یک سیم را که جریان برق از آن گُذر میکند دریک میدان مغناطیسی تشریح نماییم! انگشت شست مسیر جریان برق ( از مثبت به منفی ) نشانگر میباشداست.
انگُشت سبابه خطوط میدان مغناطیسی را نشان میدهد و هرگاه برق از سیم پیچ بگذرد سیم حامل جریان برق در جهت انگُشت وسط ( بخاطر حرکت الکترون ها ) و قانون لورنتز تکان می‌خورد.
[[پرونده:Rechte-hand-regel.jpg|thumb|left|250px]]
۱۴٬۱۹۴

ویرایش