باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [[تپه سیلک]]
* [[تپه گنج دره]]
* [[تپه علی کش]]: نزدیک [[رود میمه]] در [[استان ایلام]] است. کوچ‌نشینی و کشاورزی، خانه‌های گلی تک اتاقه، اشیایی که نشانگر روابط اقتصادی با دور دست است، استفاده از ظروف سفالی، دفن مردگان همراه با وسایل شخصی از دستاوردهای این ناحیه باستانی است.
* [[تپه حاجی فیروز]]
* [[تپه گیان|تپه گیان نهاوند]]