تفاوت میان نسخه‌های «غارهای معروف جهان»

 
== آگدقلک==
در قصبه ای به همین نام در شمال مجارستان واقع شده و دارای استالاگمیت های بزرگی است و طول آن حدود 5 مایل است
واقع در[[مجارستان]]
 
== آنتی پاروس==
درمجمع الجزایر[[یونان]]
کاربر ناشناس