باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
به هنگام تبدیل شدن بخش کیار به شهرستان، قسمت‌هایی از شهرستان اردل به شهرستان کیار افزوده شد و اصلاحات مهندسی در بخش شمالی استان چهارمحال و بختیاری روی داد. بر پایهٔ این اصلاح مرز، تغییراتی در [[دهستان زاینده‌رود شمالی]] ایجاد شد. گویش مردم کیار بختیاری است.
که هرچه به سمت شهرکرد پیش می رویم به فارسی گرایش پیدا می کند این بخش از قسمت های خان نشین بختیاری بوده است.
در حال حاضر شهرستان کیار دارای 4شهر است که شامل شهر های دستنا ،شلمزار ،گهرو و ناغان می گردد
 
 
کاربر گمنام