تفاوت میان نسخه‌های «امپریالیسم زبانی»

بدون خلاصه ویرایش
فلیپ سان ( 1992) در واکنش به رویکرد نئو استعماری کشورهای انگلیسی زبان برای احیای سلطه خود در کشورهای در سابق مستعمره از طریق گسترش و ترویج مدلهای آموزش زبان انگلیسی، نظریه امپریالیسم زبانی را تبیین کرد. پنی کوک (1994) با رویکردی مشابه مدلهای آموزش زبان انگلیسی را انعکاس خاستگاه شبه سیاسی طرفداران آنها بر می شمارد. ازسوی دیگر، مودیانو (2007) معتقد است انگلیسی پیش شرط مشارکت در شمار گسترد ه ای از فعالیت هااستها است و تاکید می کند دهکده جهانی با پشتوانه انگلیسی در حال شکل گیری است.
 
== مدل جهانشمول تدریس زبان انگلیسی ==
۲۰

ویرایش