باز کردن منو اصلی

تغییرات

= خطوط مترو =
[[file:Ahwaz_mtero_network.jpg|thumb|300px|شبکه قطار شهری اهواز]]
شبکه پیشنهادی طرح قطار شهری اهواز شامل ۴ خط و یا طول تقریبی ۴۶۸۸۶۴۴۴ کیلومتر است و عبارت‌اند از:
* خط شمال شرقی به جنوب غربی (خط شماره ۱)
* خط شمال غربی به جنوب شرقی (خط شماره ۲)
کاربر گمنام