تفاوت میان نسخه‌های «خرس کوچک»

 
مجموع دو ستاره ''انور الفرقدین'' و ''اخفیَ الفَرقَدَین'' را ''فَرقَدان(فَرقَدَین)'' یا ''دو برادران'' یا ''نَدمانَی جَذیمة'' گویند. دو ستاره کنار فرقدین و مانند آن را ''عَوهَقان(عَوهَقَین)'' گویند.
 
چهار ستاره «نعشِ»(مستطیل‌شکل) دبّ اصغر از جهتی غیرعادی‌اند، زیرا دارای قدر([[قدر ظاهری]]) دوم، سوم، چهار و پنجم هستند. در نتیجه آن‌ها راهنمای خوبی برای تشخیص قدر ظاهری ستارگان، و تشخیص این‌که ستارگان تا چه "قدر"ی مشخص هستند؛ و مثلا برای ساکنان شهرها یا برای آزمایش قدرت بینایی مفید است.
 
{| class="wikitable" style="margin: 1em auto 1em auto" style="text-align:center" border=1