تفاوت میان نسخه‌های «سازمان اطلاعات نظامی پاکستان»