تفاوت میان نسخه‌های «انتروکوک»

۷۸ بایت اضافه‌شده ،  ۸ سال پیش
جز
ویرایش با ابرابزار
جز (ویرایش با ابرابزار)
| image = Enterococcus_histological_pneumonia_01.png
| image_width = 240px
| image_caption = انتروكوکانتروکوک در بافت ريهریه
| regnum = [[باكتری هاباکتری‌ها]]
| divisio = [[فيرميكوتسفیرمیکوتس]]
| classis = [[باسيل هاباسیل‌ها]]
| ordo = [[لاكتوباسيلالسلاکتوباسیلالس]]
| familia = [[انتروكوكاسيهانتروکوکاسیه]]
| genus = '''''انتروكوکانتروکوک'''''
| genus_authority = Thiercelin & Jouhaud 1903{{سخ}}Schleifer & Kilpper-Bälz 1984
| subdivision_ranks = گونه هاگونه‌ها
| subdivision =
''[[انتروکوک آویوم| انتروکوک آویوم]]''{{سخ}}
''[[انتروکوک فاسیوم| انتروکوک فاسیوم]]''{{سخ}}
''[[انتروکوک گالیناروم| انتروکوک گالیناروم]]''{{سخ}}
سایر گونه‌ها
ساير گونه ها
}}
'''انتروكوکانتروکوک''' (''Enterococcus'')، جنس مهمی از كوكسی هایکوکسی‌های گرم مثبت است كهکه به صورت جفت (ديپلوكوکدیپلوکوک) يا زنجيره هاییا كوتاهزنجیره‌های ديدهکوتاه میدیده شوندمی‌شوند. تمايزتمایز انتروكوک هاانتروکوک‌ها از استرپتوكوک هااسترپتوکوک‌ها از روی ويژگی هایویژگی‌های ظاهری، بسياربسیار مشكلمشکل است. دو گونه مهم همزيستهمزیست از انتروكوکانتروکوک در روده انسان (مدفوع) عبارتند از : '''انتروكوکانتروکوک فكاليسفکالیس''' (۹۰% تا ۹۵%) و '''انتروكوکانتروکوک فاسيومفاسیوم''' (۵% تا ۱۰%). سايرسایر گونه هایگونه‌های انتروكوکانتروکوک كهکه به ندرت ايجادایجاد بيماریبیماری می كنندمی‌کنند عبارتند از انتروكوکانتروکوک كاسلیکاسلی فلاووس، انتروكوکانتروکوک گالينارومگالیناروم و انتروكوکانتروکوک رافينوسوسرافینوسوس<ref>Gilmore MS, et al, ed. (2002). The Enterococci: Pathogenesis, Molecular Biology, and Antibiotic Resistance. Washington, D.C. : ASM Press. ISBN 978-1-55581-234-8.</ref>.
 
== فيزيولوژیفیزیولوژی و طبقه بندی ==
انتروكوک ها،انتروکوک‌ها، بی هوازی اختياریاختیاری هستند و اسپور توليد نمیتولید كنندنمی‌کنند<ref>Fischetti VA, Novick RP, Ferretti JJ, Portnoy DA, Rood JI, ed. (2000). Gram-Positive Pathogens. ASM Press. ISBN 1-55581-166-3.</ref>. آن هاآن‌ها گستره بزرگی از شرايطشرایط محيطیمحیطی را تحمل می نمايند می‌نمایند: دمای ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتيسانتی گراد، pH از ۴ تا ۱۰ و غلظت هایغلظت‌های بالای كلريدکلرید سديمسدیم<ref>Fisher K, Phillips C (June 2009). "The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus". Microbiology 155 (Pt 6): 1749–57. doi:10.1099/mic.0.026385-0. PMID 19383684.</ref>.
انتروكوک هاانتروکوک‌ها بر روی آگار خوندار گوسفندی، هموليزهمولیز گاما ايجاد میایجاد كنندمی‌کنند<ref>Ryan KJ, Ray CG, ed. (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill. pp. 294–5. ISBN 0-8385-8529-9.</ref>.
== تاريخچه ==
 
اعضای جنس انتروكوک تا سال ۱۹۸۴ همراه با [[استرپتوكوک |استرپتوكوک های گروه D]] طبقه بندی می شدند. آناليز ژنومی انتروكوک ها نشان داد كه آن ها، جنس متفاوتی از استرپتوكوک های D هستند<ref>Schleifer KH; Kilpper-Balz R (1984). "Transfer of Streptococcus faecalis and Streptococcus faecium to the genus Enterococcus nom. rev. as Enterococcus faecalis comb. nov. and Enterococcus faecium comb. nov.". Int. J. Sys. Bacteriol. 34: 31–34. doi:10.1099/00207713-34-1-31.</ref>.
== تاریخچه ==
اعضای جنس انتروكوکانتروکوک تا سال ۱۹۸۴ همراه با [[استرپتوكوکاسترپتوکوک |استرپتوكوک هایاسترپتوکوک‌های گروه D]] طبقه بندی می شدندمی‌شدند. آناليزآنالیز ژنومی انتروكوک هاانتروکوک‌ها نشان داد كهکه آن ها،آن‌ها، جنس متفاوتی از استرپتوكوک هایاسترپتوکوک‌های D هستند<ref>Schleifer KH; Kilpper-Balz R (1984). "Transfer of Streptococcus faecalis and Streptococcus faecium to the genus Enterococcus nom. rev. as Enterococcus faecalis comb. nov. and Enterococcus faecium comb. nov.". Int. J. Sys. Bacteriol. 34: 31–34. doi:10.1099/00207713-34-1-31.</ref>.
 
== پاتولوژی ==
مهمترينمهمترین عفونتعفونت‌های های ايجادایجاد شده توسط انتروكوک هاانتروکوک‌ها عبارتند از : عفونت هایعفونت‌های مجرای ادراری، باكتريمی،باکتریمی، [[اندوكارديتاندوکاردیت]] و [[مننژيتمننژیت]].سويه هایسویه‌های حساس را می توانمی‌توان با استفاده از آمپی سيلينسیلین و وانكومايسينوانکومایسین درمان كردکرد<ref>Fisher K, Phillips C (June 2009). "The ecology, epidemiology and virulence of Enterococcus". Microbiology 155 (Pt 6): 1749–57. doi:10.1099/mic.0.026385-0. PMID 19383684.</ref>.
از ديدگاهدیدگاه پزشكی،پزشکی، انتروكوک هاانتروکوک‌ها از نظر مقاومت آنتی بيوتيكیبیوتیکی ذاتی اهميتاهمیت دارند. برخی از انتروكوک هاانتروکوک‌ها بطور ذاتی به آنتی بيوتيکبیوتیک‌های های بتالاكتامبتالاکتام (پنی سيلين،سیلین، سفالوسپورين هاسفالوسپورین‌ها و كارباپنمکارباپنم) و آمينوگلوكوزيدها آمینوگلوکوزیدها
مقاوم هستند. در دو دهه گذشته، سويهسویه‌های های انتروكوكیانتروکوکی مقاوم به وانكومايسينوانکومایسین (VRE) در بيمارانبیماران بستری در بيمارستانبیمارستان‌ها هاافزایش افزايش يافته اندیافته‌اند. برايبرای درمان سويه هایسویه‌های مقاوم به وانكومايسين،وانکومایسین، از آنتيآنتی بيوتيک هايیبیوتیک‌هایی مانند كوئينوپريستينکوئینوپریستین/دالفوپريستيندالفوپریستین (سينرسيدسینرسید) يایا تیگسيكلينتیگسیکلین استفاده می شودمی‌شود<ref>Tünger A, Aydemir S, Uluer S, Cilli F (2004). "In vitro activity of linezolid & quinupristin/dalfopristin against Gram-positive cocci". Indian J Med Res 120 (6): 546–52. PMID 15654141.</ref>.
 
== منابع ==