تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

====توقف تراکم زدائی====
[[File:Decompression stop sample profile.PNG|400px|thumb]]
 
توقف تراکم زدائی ، توقفی است که غواص پس از آغاز صعود و در مسیر بازگشت به سطح از عمق در عمق 5 متری که دارای یک و نیم اتمسفر فشار میباشد و از نظر پزشکی بهترین اثر را در چرخه برداشت فشار نهائی دارد، به مدت حداقل 3 دقیقه توقف نموده و پس از آن به سطح می آید.
 
===زمان بستر ===