تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

 
===زمان بستر ===
 
زمان بستر مدت زمان مجازیست که غواص میتواند بدون اشباع شدن بافتهای بدنش از گاز نیتروژن در عمق باقی بماند.
 
====سرعت صعود====
 
سرعت صعود، سرعت ایمن و مجازیست که به هنگام بازگشت به سطح میبایست توسط غواص رعایت گردیده تا از صدمات و آسیبهای فشاری بر ششهای وی پیشگیری بعمل آید.
 
این سرعت مجازریال سرعتی معادل و یا کمتر از حبابهای هوائیست که به صورت عادی از بستر ازاد گردیده و به سطح میرسند. به صورت کلی میتوان گفت که این سرعت کمتر از 18 متر در دقیقه محاسبه گردیده است.
 
===استراحت بر سطح===