تفاوت میان نسخه‌های «برداشت فشار»

سرعت صعود، سرعت ایمن و مجازیست که به هنگام بازگشت به سطح میبایست توسط غواص رعایت گردیده تا از صدمات و آسیبهای فشاری بر ششهای وی پیشگیری بعمل آید.
 
این سرعت مجازریالمجاز، سرعتی معادل و یا کمترآهسته تر از حبابهایسرعت هوائیستصعود حبابهایی است که به صورت عادی از بستر ازادآزاد گردیده و سالم به سطح میرسند. به صورت کلی میتوان گفت که این سرعت کمتر از 18 متر در دقیقه محاسبه گردیده است.
 
===استراحت بر سطح===